HOME | spskoszewy
WITAMY W NASZEJ SZKOLE!
Bieżące informacje
Ważne wydarzenia
Kontakt z nami

Egzaminy ósmoklasisty

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z wynikami  z Egzaminów ósmoklasistów  z bieżącego roku.

Kochani absolwenci!  Serdecznie Wam gratulujemy takich wyników i życzymy, aby każdy z Was dostał się do tej szkoły, o której marzył!

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „PIĘKNIE CZYTAM, UWAŻNIE SŁUCHAM” REALIZOWANA W KLASIE IB

W dzisiejszych czasach czytanie książek  staje się coraz mniej popularną formą spędzania wolnego czasu.

Dzieci chętniej korzystają z komputera, tabletu, telefonu czy telewizji. Brak systematycznego kontaktu z książką  powoduje u dzieci kłopoty z odbiorem tekstu. Obserwujemy u dzieci problemy z czytaniem ze zrozumieniem, z uważnym słuchaniem tekstu i umiejętnością budowania krótkich i dłuższych wypowiedzi,

a przede wszystkim z systematycznym czytaniem książek.

 

Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej stawiają książkę w centrum uwagi dziecka. Częste czytanie dzieciom i przez dzieci na głos podnosi poziom wypowiedzi ustnych i pisemnych, pozwala na lepsze rozumienie tekstów i poleceń, poprawia koncentrację i wydłuża przedział uwagi, zwiększa skłonność do refleksji i krytycznego myślenia, podnosi umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego, zwiększa ambicję i motywację do czytania, daje umiejętność rozwiązywania własnych problemów emocjonalnych poprzez analizę problemów bohaterów literackich, poprawia wzajemne relacje między uczniami, przyczynia się do powstawania bliskich relacji i więzi emocjonalnych między czytającymi a słuchającymi, daje większą otwartość na nowe sytuacje i osoby, powoduje wzrost czytelnictwa, wyrobienie nawyku i gustu czytelniczego oraz podnosi rangę książki.

Uczniowie klasy I b w drugim półroczu rozpoczęli realizację innowacji „Pięknie czytam, uważnie słucham”. Głównym celem innowacji było: rozwijanie zainteresowania czytaniem

i pisaniem, kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania, słuchania opowiadań, wierszy, baśni, wypowiadanie się w różnych technikach plastycznych,  kształtowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci i rodziców, wyrabianie szacunku do literatury, rozwijanie uzdolnień artystycznych: recytatorskich, plastycznych, aktorskich. Uczniowie w każdy poniedziałek czytali wcześniej przygotowane przez siebie utwory z repertuaru literatury dziecięcej.

Dzieci występowały w roli lektorów, co zobowiązało ich do starannego wyboru lektury i odpowiedniego przygotowania czytelniczej prezentacji. Przed prezentacją książki uzasadniały swój wybór poprzez krótką wypowiedź.

Korzystały z zasobów biblioteki szkolnej i domowej. Oprócz kryteriów pięknego czytania wymienianych

w podstawie programowej takich jak: czytanie głośne, wyraziste, przekazywanie intencji tekstu, właściwe akcentowanie wyrazów, wprowadzanie pauzy i stosowanie odpowiedniej intonacji, uczniowie starali się sprostać dodatkowym wymogom takim jak: prawidłowa dykcja, prawidłowe przestankowanie oraz interpretacja tekstu. Uczniowie wykonywali ćwiczenia poprawiające słuchanie, zapamiętywanie   

i koncentracji. W zakresie interpretacji tekstów nabyli umiejętności różnicowania stwierdzeń, pytań i rozkazów, wprowadzania emocji do wypowiedzi (zdziwienia, oburzenia, żalu, ironii, goryczy, smutku, strachu, zaskoczenia, szczęścia, radości, zazdrości, groźby, przeprosin, aprobaty, lekceważenia, rozmarzenia, szacunku itd.).

Poznając powyższe techniki pięknego czytania, uczniowie mogli je praktykować i prezentować podczas zajęć. Podsumowaniem innowacji miał być „Turnieju pięknego czytania”.

W związku z przejściem na nauczanie zdalne turniej czytania się nie odbył, został przeniesiony na 10.2020r., jeśli chodzi o konkurs plastyczny została zmieniona jego forma. Uczniowie na zakończenie zostali poproszeni o wykonanie pracy plastycznej pt. „Moja ulubiona książka, którą przeczytałam/ łem”.  Powstałe prace zawisną na klasowej gazetce we wrześniu. Forma podsumowania innowacji jest także obecny artykuł mający za zadanie przybliżyć wszystkim, jak ważna jest systematyczna nauka czytania i analizowania utworów.

Chciałabym w tym miejscu serdecznie podziękować moim uczniom, wspaniałym dzieciom, które mimo trudności jakie spotkały ich w drugim półroczu super poradziły sobie i odnalazły w nowej rzeczywistości szkolnej. Pomimo przejścia na nauczanie zdalne nie straciły werwy do nauki, cały czas były bardzo zaangażowane w nasze lekcje online i systematycznie przygotowywały się do naszego poniedziałkowego czytania.

KOCHANI JESTEM Z WAS BARDZO DUMNA!!!!!!

TERAZ ODPOCZYWAJCIE NA ZASŁUŻONYCH WAKACJACH I DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU W NASZEJ UKOCHANEJ SZKOLE.

AGATA CHOŁA

Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo z związku z zaistniałą sytuację w naszym kraju

informujemy że lekcje,  materiały przesyłamy LIBRUSEM, w wyjątkowych przypadkach mogą być przesyłane emailem, który posiadamy zgodnie z § 8 ust. 2 przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Zgodnie z brzmieniem przepisu „ § 8 ust. 2 …do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów albo słuchaczy, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia albo słuchacza, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, ….”.

Klauzula informacyjna.

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach.

  2. Kontakt z IOD: kontakt@iszd.pl

  3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przesyłania materiałów i prowadzenia nauki online przez placówki w związku z zaistniałą  sytuacją w naszym kraju.

  4. Pani/Pana dane – email - przetwarzamy na podstawie przepisów prawa w szczególności § 2 ust. 2 przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Tel:  42 648-41-09, 42 671-46-68

e-mail: spskoszewy@wp.pl

Nasz adres:

Szkoła Podstawowa
im. Wł. Jagiełły

Stare Skoszewy 19

92-701 Łódź 35

Klauzula informacyjna RODO

Pytasz - ,,Co to jest Polska?”

Trudne pytanie, ale postaram się odpowiedzieć na nie.

Polska- to morskie fale, to piasek plaży,

wydmy pustyni, słońce co praży.

Polska – to łąki, pola, bory i lasy.

Puszcze nieprzebyte, co pamiętają dawne czasy.

Polska  - to strumyki, rzeki, jeziora.

Cztery pory roku, a każda inna pora.

Polska – to pagórki, góry i ich szczyty.

Równiny, niziny, zadziwiających roślin byty.

Polska- to wiatr i wichury, chmury pełne deszczu,

Śniegu, lodowego gradu. A to powiem jeszcze,

że Polska to barwy- biała i czerwona.

To orzeł w koronie i hymn- to właśnie Ona.

                                                                                                                                      (  Wiersz Katarzyny G.)

Wygrana multimedialna

pracownia mobilna 
w Starych Skoszewach!!!

Wyniki konkursu #OSEWyzwanie

Dzień 20.09.2019 był wyjątkowo szczęśliwy dla uczniów z naszej szkoły. W tym dniu bowiem Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie dokonała rozstrzygnięcia konkursu  i przyznała nagrody. Okazało się, iż nasza szkoła znajduje się na liście szczęśliwców, a zatem – WYGRALIŚMY NAJNOWSZĄ PRACOWNIĘ MOBILNĄ!

 

Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski, najliczniej z województwa mazowieckiego i lubelskiego. Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do ich przyznania była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu.

Nagrodą w Konkursie #OSEWyzwanie  były mobilne pracownie multimedialne, dzięki którym szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych.

Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Kolejne warunki, które należało spełnić to zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła mogła przysłać przygotowaną specjalnie na nasz konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Szansę na wygraną zwiększała również deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek.

 

Naszą szkołę reprezentowała praca wykonana przez ucznia klasy VIII,  Wiktora Cioska, a w programie OSE Hero szkołę reprezentowała pani Aneta Łyszcz, nauczyciel informatyki i matematyki w naszej szkole. 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Lista laureatów

Strona główna projektu

 

 

Aneta Łyszcz

1/5

Prosimy o zapoznanie się z materiałami udostępnionymi na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Łodzi:

http://www.pis.lodz.pl/page/361,zdrowie-dzieci-i-mlodziezy.html

http://www.pis.lodz.pl/page/

oraz komunikatami udostępnionymi na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-informacyjne-dla-szkol-przedszkoli-i-placowek-oswiatowych-dotyczace-profilaktyki-zdrowotnej

 

Stare Skoszewy - Uroczyste obchody święta Niepodległości 

Odwiedź nas na facebooku

SP im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach