top of page

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły  zobowiązuje się zapewnić dostępność SWOJEJ STRONY INTERNETOWEJ  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej  o adresie spskoszewy.com.

 

Data publikacji i aktualizacji:

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-09

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • Na stronie nie wszystkie zdjęcia / obrazki posiadają dokładny opis alternatywny.

 • Na stronie nie wszystkie elementy HTML posiadają nagłówki, które są odczytywane przez czytniki

 • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-08.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

 

Każdy ma prawo:

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły

 • Adres: ul. Stare Skoszewy 19

 • E-mail: spskoszewy@gmail.com

 • Telefon: 42-648-41-09

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

 

 • Szkoła posiada dwa parkingi z trzema miejscami dla osób niepełnosprawnych

 • Na terenie szkoły znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych

 • Do budynku można dostać się przez część przedszkolną (bez przeszkód architektonicznych)

 • Budynek szkolny wyposażony jest w windę, przystosowana do osób niepełnosprawnych

 • Na terenie szkoły znajdują się toalety z przeznaczeniem również

bottom of page